Специалността
Националната художествена академия е основана през 1896г. През 1932г. проф. Иван Пенков поставя основите на преподаването на театрална декорация и сценичен костюм. Преподаването е съобразено с идеите на реформаторите на театъра от началото на ХХ век, разглеждащи театъра като синтез от много изкуства и прокламиращи равноправното участие на художника във всички етапи от създаването на спектакъла. През 1947г. проф. Пенков създава специалност “Сценография”.  Оттогава досега в специалността преподават изтъкнати български сценографи. Учебните програми са плод на дългогодишни натрупвания и приемственост, като преподаването е насочено към развитието на творческата индивидуалност на отделния студент. Студентите овладяват теорията на визуалната композиция, научават се да ползват аналитично фигуративната рисунка и живопис, но също така да познават добре и да ползват абстрактната форма, като израз на интуитивното отношение към заобикалящия ни свят. Особено място в обучението заема дефинирането на същността на визуалното възприятие. На академично равнище това означава достигане на определено ниво на владеене на разнопосочни изобразителни средства, с които да се изрази творческия замисъл. Исторически театърът е синтетично времево изкуство с внушителна творческа памет и е в непрекъснато обновяващ се диалог с живописта, скулптурата, графиката, музиката, архитектурата, литературата, обединени от експресията на движението в пространството на сцената.

Резултатите от обучението постоянно се анализират, като учебните  програми периодично се актуализират. Стремежа е от една страна да се съхранят професионалните традиции свързани със спецификата на развитието на българския театър, а от друга да се реагира адекватно на възникващите нови реалности в развитието на съвременното изобразително изкуство.

В обучението е въведена тристепенна форма. Бакалаваръската степен е с продължителност осем семестъра. Студентите получават широка професионална подготовка  в областта на сценографията за драматичен, музикален и куклен театър, екранната сценография, сценографията за алтернативни театрални форми. Обучението в магистърската степен трае три семестъра. В магистърската степен студентите работят по една от следните програми: сценография за драматичен театър; сценография за музикален театър; сценография за куклен театър; сценография за кино и телевизия; костюмография; дигитална сценография и анимация; дизайн на сценичното и филмово осветление; видео арт; проект за авторски визуален спектакъл. В докторската степен се предлагат теми за теоретични разработки, свързани с развитието на българското и световното сценогроафско и костюмографско изкуство.

Специалност “Сценография” към Националната художествена академия има традиционно установен обмен на студенти и преподаватели по програмата “Еразъм”, със сродни висши училища в Брюксел (Белгия), Кардиф (Уелс) и Маастрихт (Холандия). В последните години по “Еразъм” в специалност “Сценография” в НХА се обучаваха студенти от Испания и Португалия.

 
Studio ITTI
Web Based Solutions